REGULAMIN korzystania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu

środa, 27 marzec 2013

REGULAMIN
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Samorządowego Centrum Kultury
w Mielcu 

 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu określa prawa oraz obowiązki osób korzystających z jej zbiorów.
 2. Ilekroć w tekście mowa jest o:
  • a. „Bibliotece” oznacza to Miejską Bibliotekę Publiczną Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu.
  • b. „Regulaminie” oznacza to Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu.
  • c. „Karcie bibliotecznej” oznacza to plastikową, elektroniczną kartę biblioteczną Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu.
 3. Podstawę prawną wydania i stosowania Regulaminu stanowi:
  • a. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 1997 nr 85 poz. 539 tj. Dz. U. 2012 nr 0 poz. 642 z późniejszymi zmianami).
  • b. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i pro­wa­dze­niu działalności kulturalnej (Dz. U. nr 114 poz. 493 z późniejszymi zmianami).
  • c. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
  • d. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83, tj. Dz.U. 2006, nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami).
  • e. Statut Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu.
 4. Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania zawartych w nim postanowień.
  Podpisanie oświadczenia potwierdzającego ten fakt oraz przyjęcie elektronicznej karty uprawniającej do korzystania z usług Biblioteki.
 5. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz jego przestrzeganiu potwierdza czytelnik, składając czytelny podpis na karcie zapisu, w przeznaczonym do tego miejscu (załącznik nr 5).
 6. Regulamin Biblioteki zawiera 6 integralnych załączników:
  • a. Załącznik nr 1 – Cennik usług i opłat.
  • b. Załącznik nr 2 ­– Regulamin Wypożyczalni Międzybibliotecznej.
  • c. Załącznik nr 3 – Regulamin Czytelni Internetowej.
  • d. Załącznik nr 4 – Kryteria pomocnicze przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu należności za przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych przez Czytelnika.
  • e. Załącznik nr 5 – Karta zapisu do Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu.
  • f. Załącznik nr 6 -  „Książka na telefon”
  • g. Załącznik nr 7 - Wniosek o usunięcie danych osobowych z bazy danych użytkowników MBP SCK w Mielcu 

 

§ 2
KARTA BIBLIOTECZNA

 1. Karta biblioteczna upoważnia do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki bez potrzeby dodatkowej rejestracji.
 2. Brak karty bibliotecznej uniemożliwia skorzystanie ze zbiorów. Czytelnik jest zobowiązany do okazania jej w momencie wejścia do wypożyczalni.
 3. Właściciel karty bibliotecznej odpowiedzialny jest za każde jej użycie.
 4. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia/zastrzeżenia jej przez właściciela.
  Zagubienie lub kradzież karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece.
 5. Karta biblioteczna jest ważna do 31.12 każdego roku. Przedłużenie ważności karty następuje podczas pierwszej wizyty w Bibliotece w nowym roku kalendarzowym.
 6. Pierwsza karta biblioteczna jest bezpłatna. Za duplikaty pobierana jest opłata zgodnie z Cennikiem (Załącznik nr 1 do Regulaminu). Wyjątkiem jest wymiana karty spowodowana zmianą danych osobowych lub jej naturalnym zużyciem.


§ 3
KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI

 1. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki (książki, czasopisma, zbiory audiowizualne i elektroniczne) jest bezpłatne.
 2. Biblioteka pobiera opłaty za:
  • a. niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  • b. monity i wezwania w sprawach dotyczących nieterminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych (telefoniczne, listowe),
  • c. uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych,
  • d. wydanie duplikatu karty bibliotecznej,
  • e. uszkodzenie lub oderwanie kodu kreskowego, kodu RFID znajdującego się na materiale bibliotecznym,
  • f. usługi reprograficzne,
  • g. sprowadzenie materiałów z innej biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,
  • h. oraz inne określone niniejszym Regulaminem.
   Wysokość opłat określa Cennik, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu – Załącznik nr 1.
 3. Zbiory Biblioteki udostępniane są:
  • a. na miejscu: w czytelniach, kącikach czytelnianych,
  • b. na zewnątrz, drogą wypożyczeń indywidualnych.
 4. Biblioteka uczestniczy w wypożyczeniach międzybibliotecznych poprzez Czytelnię Główną zgodnie z odrębnym RegulaminemZałącznik nr 2.
 5. Biblioteka umożliwia bezpłatny dostęp do Internetu. Zasady korzystania z komputerów i Internetu zawarte są w odrębnym Regulaminie – Załącznik nr 3.
 6. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników umieszczane są na stronie internetowej Biblioteki (www.biblioteki.mielec.pl), na oficjalnym Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu oraz w poszczególnych agendach i filiach bibliotecznych.
 7. Czytelnik ma obowiązek zapoznania się ze wszystkimi komunikatami i informacjami dla niego przeznaczonymi znajdującymi się przy wejściu do poszczególnych agend i filii Biblioteki.
 8. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających.
 9. Na terenie wypożyczalni obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów.
 10. Czytelników w stanie nietrzeźwym, agresywnych i ubliżających innym, nieprzestrzegających podstawowych zasad higieny, bądź w inny sposób naruszających spokój i porządek nie obsługuje się.
 11. Zabronione jest wprowadzanie do budynku Biblioteki zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących osobom niepełnosprawnym.
 12. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
 13. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wyposażenia Biblioteki (sprzęt komputerowy, meble) i używania go zgodnie z przeznaczeniem. W razie uszkodzenia lub zniszczenia Czytelnik pokrywa koszty jego naprawy lub zakupu.
 14. Warunkiem nabycia praw Czytelnika jest wyrażona zgoda na umieszczenie jego danych osobowych w ewidencji czytelników.
 15. Zgodę o której mowa w pkt. 13 czytelnik deklaruje wypełniając i podpisując kartę zapisu. Osoba, która nie wyrazi zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w ewidencji czytelników, nie może wypożyczać zbiorów Biblioteki.
 16. Dane osobowe Czytelników/Użytkowników będą przetwarzane dla zapewnienia ochrony udostępnionych i wypożyczonych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych oraz prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki.
 17. Administratorem danych osobowych jest Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu, a Biblioteka gromadzi je i przetwarza do celów statystycznych i określonych w Ustawie o bibliotekach oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

 

§ 4
KORZYSTANIE Z WYPOŻYCZALNI

 1. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 2. Prawo do korzystania z wypożyczalni mają osoby dorosłe oraz młodzież i dzieci.
  Z Wypożyczalni dla Dorosłych mogą korzystać osoby, które ukończyły 15. rok życia.
 3. Jeżeli czytelnik nie korzysta z Biblioteki przez 5 lat jego konto czytelnicze zostaje anulowane. Dane osobowe zostaną wykreślone z ewidencji czytelników Biblioteki.
 4. Każda osoba przy dokonywaniu zapisu do Biblioteki ma obowiązek:
  • a. szczegółowego zapoznania się z Regulaminem Biblioteki,
  • b. wypełnienia zobowiązania, złożenia na nim czytelnego podpisu
  • c. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach korzystania z zasobów Biblioteki, do celów statystycznych i związanych ze zwrotem wypożyczonych materiałów bibliotecznych:
   • dane osobowe, które podaje się przy zapisie do Biblioteki są niezbędne do zawarcia umowy cywilno-prawnej użyczenia materiałów bibliotecznych,
   • każdy czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych umieszczonych w ewidencji czytelników oraz ich poprawiania,
  • d. okazania bibliotekarzowi aktualnego dokumentu ze zdjęciem, zawierającego numer ewidencyjny (PESEL),
  • e. złożenia czytelnego podpisu pod oświadczeniem potwierdzającym zgodność danych osobowych.
 5. W przypadku osoby niepełnoletniej przy zapisie do Biblioteki wymagane jest poręczenie rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego. Osoby te przyjmują odpowiedzialność za wypełnianie zobowiązań w stosunku do Biblioteki. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych.
 6. Przy zapisie do Biblioteki wymagane są dane niezbędne do wypełnienia druku zobowiązania (Karta zapisu Czytelnika – załącznik nr 5).
 7. Zarejestrowani Czytelnicy (także osoby poręczające za czytelników niepełnoletnich) zobowiązani są do informowania Biblioteki o każdej zmianie miejsca stałego lub czasowego pobytu oraz numeru telefonu kontaktowego i adresu mailowego  w możliwie najkrótszym terminie
 8. Czytelnikowi, który ma nieuregulowane zobowiązania w stosunku do Biblioteki, odmawia się prawa do korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 9. W wypożyczalniach obowiązuje system wolnego dostępu do półek.
 10. Wejście do wypożyczalni należy bezwzględnie zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi oraz okazać Kartę biblioteczną.
 11. Dzieci do lat 4 korzystają z wypożyczalni pod ścisłą opieką dorosłych.
 12. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 5 woluminów w każdej agendzie.
 13. Bibliotekarz w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej liczby książek.
 14. Okres wypożyczeń zbiorów bibliotecznych kształtuje się następująco:
         a. książki (w tym audiobooki) - 1 miesiąc,
         b. filmy - 14 dni, 
         c. zbiory udostępniane na miejscu - zgodnie z § 4 pkt. 5.
 15. Bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki na kolejne 30 dni, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników lub ustalić krótszy czas wypożyczenia, jeśli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może żądać zwrotu książki przed ustalonym terminem.
 16. Prośbę o prolongatę należy zgłosić najpóźniej w dniu terminu zwrotu wypożyczonej pozycji.
 17. Prolongaty można dokonać w Bibliotece:
  • a. osobiście w bibliotece,
  • b. samodzielnie – poprzez stronę internetową Biblioteki www.biblioteki.mielec.pl (Katalog on-line, logowanie w zakładce Konto)
  • c. telefonicznie
 18. Prolongaty elektronicznej nie można dokonać samodzielnie,
  • a. po upływie terminu zwrotu książki przewidzianego Regulaminem.
  • b. kiedy czytelnik ma nieuregulowane inne zobowiązania wobec Biblioteki,
  • c. w przypadku dużego zapotrzebowania na dany materiał biblioteczny (rezerwacja w systemie bibliotecznym).
 19. Jeśli z przyczyn leżących po stronie Biblioteki niemożliwy jest zwrot lub prolongata materiałów bibliotecznych, nie nalicza się opłat za przetrzymywanie za czas trwania przyczyny uniemożliwiającej zwrot lub prolongatę oraz dodatkowo za 3 dni następujące po dniu, w którym przyczyna ta ustała. Dotyczy to wyłącznie materiałów, których termin zwrotu przypadł w dniach zaistnienia okoliczności uniemożliwiających zwrot lub prolongatę.
 20. Rejestracji wypożyczeń i zwrotów książek dokonuje dyżurujący bibliotekarz.
 21. Książki należy zwrócić do filii/agendy, z której zostały wypożyczone.
 22. Czytelnik powinien każdorazowo sprawdzić stan swojego konta. W razie nieścisłości od razu należy zgłaszać swoje wątpliwości.
 23. Czytelnik może upoważnić do korzystania ze swojego konta czytelniczego osoby trzecie (do 3 osób). W takim przypadku właściciel konta przyjmuje odpowiedzialność za wypożyczenia, terminowy zwrot oraz ewentualne powstałe zadłużenie finansowe.
  Potwierdzeniem upoważnienia jest złożenie własnoręcznie napisanego oświadczenia w obecności dyżurującego bibliotekarza: „Upoważniam (nazwisko i imię osoby) do korzystania z mojej karty” – data i czytelny podpis.
 24. Książki zamawiane z magazynu Bibliotek przy ul. Kusocińskiego 2, dostarczane są Czytelnikowi w każdą pełną godzinę, a w przypadku filii bibliotecznych w ciągu 1 dnia roboczego.
 25. Bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia Użytkownikowi kilku egzemplarzy tego samego tytułu znajdującego się w zbiorach Biblioteki.
 26. Biblioteka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dalsze niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, wykorzystywanie, powielanie wypożyczanych i udostępnianych przez Bibliotekę zbiorów.

 

§ 5
KORZYSTANIE Z CZYTELNI

 1. Z Czytelni mogą korzystać wszystkie osoby, niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami Biblioteki.
 2. Prawo do korzystania z Czytelni uzyskuje się po:
  • a. okazaniu karty bibliotecznej lub w przypadku jej braku aktualnego dokumentu tożsamości z fotografią (dowód osobisty , prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna),
  • b. wpisaniu się do Rejestru odwiedzin. Wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie czytelnika do przestrzegania Regulaminu korzystania ze zbiorów Czytelni.
 3. Udostępniane w Czytelniach materiały biblioteczne, czytelnik winien zwrócić najpóźniej na 15 minut przed zamknięciem Czytelni.
 4. Czytelnik może jednorazowo korzystać z 3 tytułów gazet lub czasopism bieżących.
 5. Pracownik Biblioteki może dopuścić wypożyczenie książek lub archiwalnych czasopism ze zbiorów Czytelni na dni wolne od pracy. Wypożyczenie następuje bezpośrednio przed zamknięciem Biblioteki, a zwrot – w terminie uzgodnionym z bibliotekarzem, bezpośrednio po jej otwarciu.
 6. Warunkiem wypożyczenia materiałów z Czytelni jest wypełnienie karty zapisu i rewersu.
 7. Przyniesione materiały własne (książki, czasopisma) należy zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.
 8. Użytkowników Czytelni obowiązuje:
  -  zachowanie ciszy,
  - zakaz spożywania posiłków i napojów,
  -  zakaz wynoszenia materiałów bibliotecznych poza Czytelnię bez wiedzy i zgody dyżurującego bibliotekarza.

 

 § 6
PRZETRZYMYWANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. Za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych ponad ustalony termin (§ 4.14) Biblioteka pobiera opłaty zgodnie z Cennikiem (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
 2. Za zgodą Dyrektora lub upoważnionego pracownika placówki kara pieniężna może zostać zastąpiona świadczeniem rzeczowym (książki przydatne Bibliotece, zgodne z profilem danej agendy).
 3. Opłaty za nieterminowy zwrot naliczane są niezależnie od tego czy uprzednio zostało wysłane upomnienie.
 4. Obowiązkiem Czytelnika jest zwrot użyczonych zbiorów w regulaminowym terminie. Biblioteka nie ma obowiązku przypominania Czytelnikowi o upływie terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów.
 5. Pisemne, telefoniczne lub mailowe upomnienie jest informacją dla czytelnika o naruszeniu przez niego zasad Regulaminu. Czytelnik pokrywa koszty upomnienia zgodnie z Cennikiem.
 6. W przypadku czytelnika niepełnoletniego upomnienia wysyłane są do osoby poręczającej na karcie zapisu (zobowiązaniu).
 7. Po otrzymaniu upomnienia czytelnik zobowiązany jest bezzwłocznie zgłosić się do Biblioteki, zwrócić wypożyczone materiały oraz uiścić opłaty zgodnie z Cennikiem (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
 8. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień odmawia zwrotu wypożyczonej książki lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń na drodze prawnej (korzystając z pośrednictwa firmy windykacyjnej, sądownie) bez dodatkowego wezwania do uregulowania zobowiązań.
 9. Po rozpoczęciu postępowania windykacyjnego sprawy sankcji finansowych przejmuje firma windykacyjna.
 10. Czytelnik, który nie rozliczył się z Biblioteką (niezwrócone w terminie materiały biblioteczne, nierozliczone kary) do czasu uregulowania zobowiązania zarejestrowany będzie w bibliotecznej bazie dłużników. Uniemożliwi to korzystanie ze wszystkich filii/agend Biblioteki.
 11. Czytelnik posiadający jakiekolwiek nieuregulowane zobowiązania w stosunku do Biblioteki nie może być osobą upoważnioną do korzystania z konta innego użytkownika oraz poręczającą za osobę niepełnoletnią.
 12. Do momentu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki konto czytelnika jest zablokowane (korzystanie z Biblioteki jest zawieszone).
 13. Z-ca Dyrektora SCK ds. Biblioteki może umorzyć lub wycofać karę za nieterminowy zwrot lub należność windykacyjną w części lub całości oraz wycofać sprawę z postępowania egzekucyjnego. Szczegółowe kryteria określa Załącznik nr 4.

 

§ 7
ZAGUBIENIE LUB ZNISZCZENIE
KSIĄŻEK I INNYCH MATERIAŁÓW

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wszystkich materiałów bibliotecznych.
  Przed wypożyczeniem powinien sprawdzić ich stan i zgłosić stosowne zastrzeżenia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że dokument nie był zniszczony.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia odpowiada czytelnik lub osoba poręczająca w przypadku osób niepełnoletnich.
 3. W przypadku zagubienia/zniszczenia książki, audiobooka czytelnik zobowiązany jest do naprawy szkody w formie:
  • a. odkupienia identycznego egzemplarza książki, audiobooka (autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania, ISBN) lub w wyjątkowych przypadkach (decyduje bibliotekarz) uiszczenia opłaty zgodnie z Cennikiem (Załącznik nr 1)
  • b. zakupienia wydawnictwa wskazanego przez Bibliotekę, lecz o wartości nie niższej od aktualnej wartości zagubionego/zniszczonego dokumentu,
  • c. przekazania książki przydatnej w zbiorach danej agendy Biblioteki (o przydatności decyduje bibliotekarz),
  • d. pokrycia kosztów naprawy i ewentualnej oprawy książki zniszczonej przez czytelnika,
 4. W przypadku zagubienia/zniszczenia jednego tomu dzieła wielotomowego czytelnik zobowiązany jest odkupić taki sam tom (autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania) lub uiścić opłatę równą wartości całego dzieła.
 5. Kilkukrotne zagubienie lub zniszczenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych może spowodować utratę prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje z-ca Dyrektora SCK ds. Biblioteki.
 6. Stopień zużycia książki nie ma wpływu na zmniejszenie wartości odszkodowania. Wysokość odszkodowania za książkę stanowi karę regulaminową.

 

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przestrzeganie przepisów niniejszego Regulaminu obowiązuje wszystkich czytelników korzystających ze zbiorów Biblioteki i osoby poręczające.
 2. Czytelnik nie stosujący się do niniejszego Regulaminu może być pozbawiony czasowo lub na stałe praw korzystania z Biblioteki.
 3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Z-cy Dyrektora SCK ds. Biblioteki w Mielcu przy ul. Kusocińskiego 2.
 4. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do „Księgi skarg i wniosków” znajdującej się w Czytelni Głównej MBP SCK przy ul. Kusocińskiego 2 w Mielcu.
 5. Rozstrzyganie problemów nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do kompetencji Z-cy Dyrektora SCK ds. Biblioteki.

  

Regulamin podawany jest czytelnikom do informacji poprzez
wywieszenie go we wszystkich placówkach Biblioteki, na stronie internetowej Biblioteki.
Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianie,
uważa się, że czytelnik przyjął go do wiadomości.

 

 

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 października 2020 r


 Załączniki do Regulaminu:

a. Cennik usług i opłat 
b. Regulamin Wypożyczalni Międzybibliotecznej
c. Regulamin Czytelni Internetowej
d. Kryteria pomocnicze przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu należności za przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych przez Czytelnika
e. Karta zapisu do Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu
f. „Książka na telefon”
g. Wniosek o usunięcie danych osobowych z bazy danych użytkowników MBP SCK w Mielcu 


 

 

Aktualizacja: 14.10.2020

Katalog Online

Kalendarz

poprzednim miesiącu styczeń 2022 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 52 1 2
week 1 3 4 5 6 7 8 9
week 2 10 11 12 13 14 15 16
week 3 17 18 19 20 21 22 23
week 4 24 25 26 27 28 29 30
week 5 31