REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ Miejskiej Biblioteki Publicznej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu

środa, 27 marzec 2013

Załącznik nr 3

do Regulaminu
Miejskiej Biblioteki Publicznej

SCK w Mielcu

z dnia 25.10.2019 r.1. Prawo do korzystania z Czytelni Internetowej mają wszystkie zainteresowane osoby posiadające aktualną kartę biblioteczną lub ważny dokument tożsamości.

2. Korzystanie z Internetu oraz z innych programów zainstalowanych na komputerach jest bezpłatne.

3. Biblioteka udostępnia komputery i Internet w celach informacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych a w szczególności do informacji bibliotecznej i bibliograficznej.

4. Korzystający z komputerów i Internetu powinni posiadać podstawowe wiadomości z zakresu obsługi systemu Windows oraz umiejętności korzystania z przeglądarki internetowej. Bibliotekarz nie przeprowadza szkoleń w zakresie ww. zagadnień.

5. Bibliotekarze w miarę możliwości udzielają pomocy przy wyszukiwaniu informacji, mogą także służyć poradą w korzystaniu ze sprzętu komputerowego.

6. Na terenie filii bibliotecznych MBP SCK w Mielcu w godzinach udostępniania zbiorów działa również Internet bezprzewodowy Wi-Fi.

7. Użytkownicy korzystający z bezprzewodowego dostępu do Internetu zobowiązani są posiadać kartę czytelnika MBP SCK w Mielcu.

8. Osobom korzystającym z Wi-Fi bibliotekarz przydziela hasło i login, których nie wolno udostępniać osobom trzecim.

9. Każdorazowe korzystanie z komputera i Internetu musi zostać potwierdzone wypełnionym i podpisanym oświadczeniem przez użytkownika Czytelni Internetowej.

10. Bibliotekarz ma prawo sprawdzić zgodność danych osobowych. Podanie nieprawdziwych danych osobowych skutkuje natychmiastowym pozbawieniem prawa do korzystania z komputera i Internetu.

11. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.

12. Indywidualna sesja internetowa na komputerze stacjonarnym w Bibliotece może trwać 60 minut dziennie, niezależnie od ilości komputerów dostępnych dla czytelnika w Bibliotece.

13. Prawo do wydłużenia czasu użytkowania komputera i Internetu mają osoby poszukujące materiałów niezbędnych do napisania pracy dyplomowej, licencjackiej, magisterskiej itp. za zgodą dyżurującego bibliotekarza.

14. Z bezprzewodowego punktu dostępu można korzystać w godzinach pracy Biblioteki. Nie ma limitów na czas połączenia oraz ilość pobranych danych.

15. Korzystanie z programu LEX-Sigma odbywa się wyłącznie na wyznaczonym stanowisku komputerowym – w Czytelni Głównej MBP SCK w Mielcu.

16.Użytkownikowi nie wolno:

a. przesyłać, udostępniać i korzystać z danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe, czy propagujących przemoc

b. wykonywać czynności naruszających prawa autorskie twórców,

c. uruchamiać programów do prowadzenia pogawędek internetowych (typu CHAT, IRC, ICQ, GADU-GADU, TLEN itp.), programów służących zabawie.

17. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany wyłącznie w przypadku, gdy do komputera dołączone są słuchawki. Nie może być słyszalny dla ogółu użytkowników Biblioteki.

18. Komputery wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu nie powinny być wykorzystywane przez użytkowników w celach zarobkowych.

19. Osoby użytkujące sprzęt w Czytelni Internetowej mogą korzystać wyłącznie z programów i baz zainstalowanych na komputerze stacjonarnym.

20. Nie należy instalować w komputerach stacjonarnych programów pochodzących spoza Biblioteki, ani korzystać z przyniesionych przez czytelników płyt kompaktowych, programów na CD-ROM.

21. Czytelnicy korzystający z komputera stacjonarnego nie powinni pozostawiać żadnych własnych plików na dysku lokalnym komputera. W przypadku konieczności zapisania danych na własny nośnik, należy wykorzystywać czyste –wcześniej sformatowane nośniki.

22. Zapisywanie danych na nośniki zewnętrzne bądź drukowanie tekstu należy uzgadniać z dyżurującym bibliotekarzem. W przypadku pozostawienia własnych plików czytelnika na dysku twardym komputera stacjonarnego zostaną one usunięte.

23. Drukowanie odbywa się tylko na jednym stanowisku komputerowym, czytelnik za wydruk komputerowy musi uiścić opłatę zgodną z Cennikiem (Załącznik nr 1 do Regulaminu).

24. Nie wolno kopiować na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością Biblioteki.

25. Zabrania się konfigurowania przyjętych ustawień programowych i sprzętowych komputerów stacjonarnych.

26. Użytkownicy powinni bardzo ostrożnie posługiwać się bibliotecznym sprzętem komputerowym i nośnikami danych, a wszystkie dostrzeżone uszkodzenia sprzętu, nośników lub programów komputerowych zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.

27. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu komputerowego należącego do Biblioteki.

28. W trakcie korzystania z komputerów nie wolno spożywać posiłków i napojów.

29. Korzystający z komputera i Internetu winien opuścić stanowisko najpóźniej na 15 minut przed zamknięciem Biblioteki. W wyjątkowych wypadkach (duża ilość aktualizacji) bibliotekarz może zażądać wcześniejszego opuszczenia stanowiska.

30. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za :

- operacje finansowe dokonywane za pomocą komputerów znajdujących się w Bibliotece.

- ewentualne szkody związane z korzystaniem z sieci bezprzewodowej powodowane np. awarią sieci informatycznej oraz za inne straty użytkownika jak uszkodzenia sprzętu i oprogramowania będącego jego własnością.

31. Bibliotekarze mają prawo kontrolować zgodność wykorzystania komputera i Internetu z niniejszym Regulaminem. W przypadku nieprzestrzegania tychże zasad mogą zablokować dostęp do Internetu oraz odebrać prawo do korzystania z komputera.

32. Użytkownicy Czytelni Internetowej zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

33. Osoby nie stosujące się do Regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z Czytelni Internetowej.

34. Rozstrzyganie problemów nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do kompetencji Z-cy Dyrektora SCK ds. Biblioteki.


 

 

Aktualizacja: 4.11.2019 r.

Katalog Online